Uppförandekod

 

Introduktion

Denna uppförandekod sammanfattar de gemensamma regler och värderingar som alla inom Arcos Hydraulik ska arbeta efter för att skapa förtroende och goda relationer till kollegor, kunder, affärspartner och vår omvärld. Arcos Hydraulik strävar efter högsta nivå när det gäller etiskt uppförande och dessa regler ska vara vägledande i alla lägen som berör vårt arbete och vår verksamhet. Vi förväntar oss att alla, oavsett befattning, uppträder och representerar företaget på bästa möjliga sätt vad gäller professionalism, affärsmässighet och förtroende för omgivningen och följer de höga etiska kraven i sin yrkesutövning.

Det är också viktigt att våra medarbetare trivs och att vi har ett gott arbetsklimat. Allt samröre mellan medarbetare, vare sig det är ledare eller jämställda kollegor ska också ske med respekt, ansvar och hänsyn gentemot varandra, vilket skapar Arcos Hydraulik ABs framgång.

Företagsbeskrivning

Arcos Hydraulik grundades 1947 och är en ledande leverantör av kundanpassade hydrauliska cylindrar, hydrauliska specialprodukter och system för krävande industriella applikationer. Vi är en helhetsleverantör till våra kunder över hela världen, från konstruktion till färdig produkt. Tillverkning sker i våra fyra produktionsanläggningar där vi har en lång industrihistoria bakom oss.

Arcos Hydraulik omsätter idag ca 350 Mkr och har 175 medarbetare på våra produktionsorter i Borlänge, Sävsjö, Hällaryd och Nastola i Finland. Verksamheterna startades som familjeföretag och har genom åren växt, men vi värnar om att bibehålla den genuina familjekänslan vi har.

Sedan 2018 ägs Arcos Hydraulik av Dacke Industri, en långsiktig ägare som ger oss stora möjligheter att växa vidare

Våra grundläggande värderingar

Ansvar

För oss innebär ansvar att vi tillsammans alltid agerar på ett respektfullt, tryggt och säkert sätt gentemot oss själva, varandra och våra kunder. Vi kompromissar aldrig med kvalitén, tar ansvar för leveranssäkerheten och att våra beslut är långsiktigt hållbara.

Tydlighet

Genom en öppen och uppriktig dialog bygger vi förtroende och minskar osäkerheten.

Samarbete

Vi stödjer och hjälper varandra och andra, genom ett nyfiket och utforskande förhållningssätt. Då vi alla är engagerade och delaktiga bidrar det till samarbete som inspirerar till framgång.

Tillit

Med vårt jordnära och ärliga sätt arbetar vi nära våra kunder där vi tillsammans utvecklar kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar. Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningarna, genom att proaktivt utveckla oss själva och våra produkter.

Lagar, förordningar och regler

Alla medarbetare och affärspartners måste följa gällande lagar, normer och förordningar i de branschområden och länder där vi är verksamma. Det gäller såväl vår egna produktion, hur vi behandlar våra medarbetare som hur vi sköter vår bokföring, redovisning och skatter.

Mänskliga rättigheter

Vi stöder och respekterar Förenta nationernas deklaration om Mänskliga Rättigheter och accepterar vårt ansvar att upprätthålla medarbetarnas och samhällets rättigheter i vår verksamhet.

Vi kommer inte att handla med något land, företag eller enskild person som FN eller EU har utfärdat sanktioner mot. Vi kommer regelbundet att bevaka all publicerad information från dessa källor för att vara säkra på att vi agerar i överensstämmelse med dem.

Barnarbete

Vi accepterar varken tvångs- eller barnarbete, och stöder FN:s konvention om barnens rättigheter (Barnkonventionen). Vi ska försäkra oss om att de produkter som vi säljer inte kommer från företag som använder barnarbetare.

Fackföreningar

Vi respekterar medarbetarnas rätt att bilda och gå med i de fackföreningar de själva önskar samt att förhandla kollektivt.

Etik och moral

Vi agerar alltid med hög integritet och moral i alla våra affärsrelationer. Alla våra aktiviteter skall genomsyras av en sund affärskultur och i rättvis konkurrens.

Vi följer tillämpbara konkurrenslagar, vilka skall förhindra att avtal och överenskommelser om att undgå konkurrens sluts.

Vi skall aldrig förknippas med korruption, utpressning, förskingring eller mutor och vi tolererar inte felaktiga eller korrupta betalningar, direkt eller indirekt, till kunder, myndighetsrepresentanter eller tredje parter.

Vi sköter också vårt arbete med beaktande av konfidentialitet och vi säkerställer att inga obehöriga personer eller företag varken får ta del av konfidentiella uppgifter internt eller från våra leverantörer.

Vi uppträder alla på ett etiskt försvarbart sätt.

Ingen anställd skall erbjuda, ta emot eller uppmuntra till gåvor eller andra förmåner som skulle kunna ha påverkan, eller kunna uppfattas ha påverkan, på vår objektivitet i relation till affärsbeslut.

Våra anställda får bara erbjuda eller ta emot gåvor, måltider etc som är tydligt accepterade inom gällande lagar och regler samt följer var tids gällande policy för uppvaktning och representation.

Arbetsmiljö

Vi strävar efter att skapa en stödjande arbetsmiljö där ansvar, tydlighet, samarbete, och tillit är viktiga kärnvärden.

Företaget följer regler och lagar vad gäller hälsa och säkerhet och alla medarbetare förväntas ta sitt ansvar för att se till att arbetsplatserna är säkra för dem själva och deras kolleger.

Vi på Arcos Hydraulik skall:

Förhindra och motverka olyckor genom att ha tydliga, strukturerade och dokumenterade rutiner kring en säker arbetsmiljö.

Registrera och följa upp alla incidenter, nära påbud och olyckor.

Rapportera alla Lost Time Accidents (LTA) inom 24 timmar – inklusive grundorsaksanalys och åtgärdsplan för att eliminera framtida risker.

På en stående basis rapportera LTAs, andra olyckor och nära påbud i månadsrapporteringen.

Utvärdera medarbetarnas synpunkter genom enkäter och ett nära samarbete med företagshälsovård.

Respekterar att alla medarbetare har behov av en sund balans mellan arbete och fritid.

Jämställdhet, mångfald och diskriminering

Vi värderar mångfald och likabehandling av människor likväl både för våra anställda som våra affärspartners. Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ingen ska heller trakasseras på grund av politisk åsikt.

Löner och ersättningar

Vi säkerställer att löner och förmåner minst når upp till lagstiftade nivåer och/eller lägsta branschstandard i de länder där vi är verksamma.

Miljöpåverkan

Vi för en öppen och saklig information om vårt miljöarbete till medarbetare och andra intressenter. Vi bedriver ett aktivt arbete för att kontinuerligt minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan. Leverantörer förväntas verka i linje med vår verksamhetspolicy.

Leverantörer ska därför känna till och följa krav enligt nationell lagstiftning, förordningar och branschstandard. Det innefattar att ha kunskap om och kontroll över sin miljöpåverkan, samt att fortlöpande arbeta med förbättrande miljöåtgärder i sin verksamhet. Vi strävar efter att ständigt använda den miljömässigt främsta teknik som är ekonomiskt försvarbar vid varje investering.

Företagsinformation och egendom

Information om företaget, våra produkter och tjänster samt våra medarbetare ska behandlas som känslig information. Informationen får inte spridas till obehöriga eller utanför företaget, med undantag för information som vidarebefordras för specifika affärssyften.

Alla medarbetare måste skydda den utrustning som vi har i vår miljö eller som tilldelas och som ska användas i arbetet.   

Efterlevnad

Denna uppförandekod gäller för alla medarbetare i Arcos Hydraulik. Alla förväntas ha tillgång till och handla i enlighet med koden. Alla har även ett individuellt ansvar att läsa och följa denna uppförandekod. Medarbetare som känner osäkerhet runt tillämpningen i det dagliga arbetet kan få vägledning av sin chef.

Rapportera överträdelser

Medarbetare ska slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekoden eller lagstiftning. Vi ger flera möjligheter att rapportera misstankar om överträdelser. I första hand ska information om misstänkt överträdelse göras till sin närmaste chef. Om detta av olika skäl inte är lämpligt finns möjlighet att rapportera via Arcos system för visselblåsning (whistleblowing).

Vi tolererar inte någon form av repressalier på grund av att medarbetare eller andra som vistas på våra arbetsplatser påtalar misstanke om eller faktiska handlingar som strider mot denna uppförandekod.

Om en medarbetare inte agerar i enlighet med uppförandekoden leder det till korrigerande åtgärder. Om en affärspartner upprepat eller allvarligt bryter mot uppförandekoden kommer affärssamarbetet att avvecklas.

Fastställande och uppdatering

Denna uppförandekod ska årligen fastställas av ledningen i samband med affärsplansmöte.