Käyttäytymisohje

 

Johdanto

Nämä käyttäytymisohjeet sisältävät yhteenvedon niistä säännöistä ja arvoista, joiden mukaisesti kaikkien Arcos Hydraulikilla työskentelevien on toimittava. Niiden tarkoituksena on luoda luottamusta ja hyviä suhteita kollegoihin, asiakkaisiin, liiketoimintakumppaneihin ja meitä ympäröivään maailmaan. Arcos Hydraulik tavoittelee korkeinta mahdollista tasoa eettisessä käyttäytymisessään, ja nämä ohjeet ovat ohjenuora kaikissa työhömme ja toimintaamme liittyvissä tilanteissa. Odotamme kaikkien työtehtävästä riippumatta esiintyvän ja edustavan yritystä parhaalla mahdollisella tavalla mitä tulee ammattimaisuuteen, liiketoiminnallisuuteen ja luottamukseen ympäristöä kohti, ja että kaikki noudattavat korkeita eettisiä vaatimuksia ammattiaan harjoittaessaan.

On myös tärkeää, että työntekijämme viihtyvät ja että meillä on hyvä työilmapiiri. Kaiken työntekijöiden välisen kanssakäymisen, ovatpa he sitten johtavassa asemassa tai tasavertaisia kollegoja, on niin ikään tapahduttava kunnioittavasti, vastuuntuntoisesti ja toisia huomioiden, sillä se luo Arcos Hydraulik AB:n menestyksen.

Yrityksen kuvaus

Arcos Hydraulik perustettiin 1947, ja se on asiakkaiden tarpeisiin sopeutettujen hydraulisten sylintereiden sekä hydraulisten erikoistuotteiden ja haastavien teollisten sovellusjärjestelmien johtava toimittaja. Olemme kaikkialla maailmassa asiakkaidemme kokonaistoimittaja rakentamisvaiheesta valmiisiin tuotteisiin. Valmistus tapahtuu neljässä tuotantolaitoksessamme, joissa meillä on pitkä teollisuushistoria.

Arcos Hydraulikin liikevaihto on noin 350 MSEK, ja meillä on 175 työntekijää tuotantopaikkakunnillamme Ruotsin Borlängessä, Sävsjössä, Hällarydissä ja Suomen Nastolassa. Toiminta alkoi perheyrityksinä, ja vaikka se onkin kasvanut vuosien mittaan vaalimme aitoa perhetunnettamme.

Arcos Hydraulikin omistaja vuodesta 2018 alkaen on Dacke Industri, joka pitkäkestoisesti suunnittelevana omistajana antaa meille suuret mahdollisuudet jatkuvaan kasvuun.

Perusarvomme

Vastuu

Vastuu tarkoittaa meille sitä, että me kaikki toimimme aina kunnioittavalla ja turvallisella tavalla itseämme, toisiamme ja asiakkaitamme kohtaan. Emme koskaan tingi laadusta, ja kannamme vastuun toimitusvarmuudesta ja siitä, että päätöksemme ovat kestäviä myös pitkällä aikavälillä.

Selkeys

Rakennamme luottamusta ja hälvennämme epävarmuutta avoimen ja rehdin vuoropuhelun avulla.

Yhteistyö

Uteliaan ja tutkivan asenteemme ansiosta tuemme ja autamme toisiamme ja muita. Olemme kaikki sitoutuneita ja osallistuvia, mikä edistää menestykseen inspiroivaa yhteistyötä.

Luottamus

Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa maanläheisellä ja rehellisellä tavalla ja kehitämme yhdessä asiakkaiden tarpeisiin sopeutettuja ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Pyrimme aina ylittämään odotukset kehittämällä itseämme ja tuotteitamme ennakoivasti.

Lait, säädökset ja säännöt

Kaikkien työntekijöiden ja liiketoimintakumppanien on noudatettava toimintamaidensa toimialoja koskevia lakeja, normeja ja säädöksiä. Tämä koskee sekä omaa tuotantoamme että tapaamme kohdella työntekijöitämme ja sitä, miten hoidamme kirjanpitomme, tilinpäätöksemme ja verojen maksun.

Ihmisoikeudet

Tuemme ja kunnoittamme YK:n ihmisoikeusjulistusta ja hyväksymme vastuumme ylläpitää toiminnassamme työntekijöiden ja yhteiskunnan oikeuksia.

Emme käy kauppaa minkään sellaisen maan, yrityksen tai yksittäisen henkilön kanssa, jolle YK tai EU on määrännyt pakotteita. Seuraamme säännöllisesti kaikkea näiden lähteiden julkaisemaa tietoa ollaksemme varmoja siitä, että toimimme niiden mukaisesti.

Lapsityövoima

Emme hyväksy pakko- tai lapsityötä ja tuemme YK:n lapsen oikeuksien sopimusta (Lapsisopimus). Varmistamme, että myymämme tuotteet eivät tule lapsityövoimaa käyttäviltä yrityksiltä.

Ammattiyhdistykset

Kunnioitamme työntekijöiden oikeutta perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittymään itse toivomiinsa yhdistyksiin sekä neuvottelemaan kollektiivisesti.

Etiikka ja moraali

Ylläpidämme kaikissa liiketoimintasuhteissamme aina korkeaa rehellisyyttä ja moraalia. Terveen liiketoimintakulttuurin ja oikeudenmukaisen kilpailun tulee olla kaikkien toimiemme olennainen osa.

Noudatamme sovellettavissa olevia kilpailulakeja, joiden tarkoituksena on estää kilpailua välttelevät sopimukset.

Meitä ei saa koskaan voida yhdistää korruptioon, kiristykseen, petoksiin tai lahjuksiin, emmekä suvaitse asiakkaille, viranomaisten edustajille tai kolmansille osapuolille suoraan tai epäsuoraan maksettuja maksuja, jotka ovat virheellisiä tai liittyvät korruptioon.

Hoidamme lisäksi työtämme luottamuksellisesti ja varmistamme, että kukaan henkilö tai mikään yritys ei saa luvattomasti haltuunsa luottamuksellisia tietoja yritykseltämme tai tavarantoimittajiltamme.

Me kaikki toimimme eettisesti moitteettomalla tavalla.

Kukaan työntekijä ei saa tarjota, ottaa vastaan tai kannustaa sellaisiin lahjoihin tai muihin etuihin, jotka voisivat vaikuttaa, tai joiden voisi ymmärtää vaikuttavan, liiketoiminnallisten päätöstemme objektiivisuuteen.

Työntekijämme saavat antaa tai ottaa vastaan vain sellaisia lahjoja, aterioita jne, jotka ovat voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti selkeästi hyväksyttyjä sekä ovat meidän oman juhlinta- ja edustuskäytäntöämme mukaisia.

Työympäristö

Tavoitteenamme on luoda työntekijöitä tukeva työympäristö, jonka ydinarvoja ovat vastuullisuus, selkeys, yhteistyö ja luottamus.

Yritys noudattaa terveys- ja turvallisuuslakeja, ja kaikkien työntekijöiden odotetaan kantavan vastuunsa siitä, että työpaikat ovat turvallisia heille ja heidän työtovereilleen.

Meidän Arcos Hydraulikilla on:

Estettävä ja torjuttava onnettomuuksia ylläpitämällä turvallista työympäristöä selkeiden, jäsennettyjen ja dokumentoitujen rutiinien avulla.

Rekisteröitävä kaikki haittatapahtumat, läheltä-piti-tilanteet ja onnettomuudet ja seurattava niiden jatkokäsittelyä.

Raportoitava kaikki Lost Time Accidents (LTA) -tapahtumat 24 tunnin kuluessa – mukaan luettuna perussyyn selvitys ja toimenpidesuunnitelma tulevien riskien eliminoimiseksi.

Ilmoittaa kuukausiraportissaan aina LTA:t, muut onnettomuudet ja läheltä-piti-tilanteet.

Arvioida työntekijöiden näkemykset kyselykaavakkeiden avulla ja toimimalla läheisessä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Kunnioittaa sitä, että kaikilla työntekijöillä on tarve terveestä työn ja vapaa-ajan välisestä tasapainosta.

Tasa-arvo, moninaisuus ja syrjintä

Arvostamme moninaisuutta ja muiden ihmisten, työntekijöidemme ja liiketoimintakumppaniemme tasavertaista kohtelua. Emme hyväksy syrjintää emmekä häirintää sukupuolen, sukupuolisen identiteetin tai sukupuolen ilmaisun, etnisen taustan, uskonnon tai muun uskonnollisuuden, toimintaesteen, seksuaalisen suuntautumisen tai iän perusteella. Ketään ei saa häiritä hänen poliittisten mielipiteidensä vuoksi.

Palkat ja korvaukset

Varmistamme, että palkat ja korvaukset ovat vähintään toimintamaidemme lakisääteisellä ja/tai näiden maiden toimialan standardien mukaisella tasolla tai sitä korkeampia.

Ympäristövaikutukset

Jaamme tietoa ympäristötyöstämme työntekijöillemme ja muille sidosryhmille avoimesti ja asiallisesti. Työskentelemme aktiivisesti ja jatkuvasti vähentääksemme yrityksen suoraa ja epäsuoraa ympäristövaikutusta. Tavarantoimittajien odotetaan toimivan yrityskäytäntöjemme mukaisesti.

Tavarantoimittajien on siksi tunnettava kansallisen lainsäädännön, säädösten ja toimialan standardien vaatimukset ja noudatettava niitä. Tämä sisältää sen, että he tuntevat ja hallinnoivat ympäristövaikutustaan ja suorittavat toiminnassaan jatkuvasti ympäristöä parantavia toimenpiteitä. Pyrimme jokaisen investoinnin yhteydessä valitsemaan ympäristön kannalta parhaan tekniikan, joka on taloudellisesti puolustettavissa.

Yrityksen tiedot ja omaisuus

Yrityksen tietoja, tuotteitamme ja palvelujamme sekä työntekijöitämme on käsiteltävä luottamuksellisina tietoina. Tietoa näistä ei saa jakaa asiaankuulumattomille henkilöille tai yrityksen ulkopuolelle, poikkeuksena tieto, joka jaetaan erityisesti liiketoiminnallisessa tarkoituksessa.

Kaikkien työntekijöidemme on suojeltava hallussamme olevia laitteistoja tai työtä varten annettuja tai työssä käytettäviä laitteistoja.

Vaatimustenmukaisuus

Nämä käyttäytymisohjeet koskevat kaikkia Arcos Hydraulikin työntekijöitä. Odotamme, että kaikilla on pääsy ohjeisiin ja että he noudattavat niitä. Kaikilla on myös yksilöllinen vastuu lukea nämä käyttäytymisohjeet ja noudattaa niitä. Työntekijät, jotka ovat epävarmoja ohjeiden noudattamisesta päivittäisessä työssään voivat saada lisäohjeistusta työnjohtajaltaan.

Rikkomusten raportointi

Työntekijöiden on tehtävä hälytys, jos he epäilevät jonkin toiminnan rikkovan käyttäytymisohjeita tai lainsäädäntöä. Meillä on useita tapoja raportoida rike-epäilyistä. Epäillyt rikkeet on ensi kädessä raportoitava lähimmälle työnjohtajalle. Jos tämä ei jostain syystä ole mahdollista, epäilystä voi raportoida Arcon ilmoittajansuojelujärjestelmän (whistleblowing) kautta.

Emme hyväksy mitään kostotoimia siitä syystä, että työntekijä tai joku muu työpaikallamme oleva henkilö raportoi epäilemästään väärinkäytöksestä tai todellista teoista, jotka ovat näiden käyttäytymisohjeiden vastaisia.

Jos työntekijä ei toimi käyttäytymisohjeiden mukaisesti, häneen kohdistetaan korjaavia toimenpiteitä. Jos liiketoimintakumppani rikkoo käyttäytymisohjeita toistuvasti tai vakavalla tavalla, yhteistyö hänen kanssaan lopetetaan.

Vahvistaminen ja päivitykset

Yrityksen johto määrittelee nämä käyttäytymisohjeet vuosittain liiketoiminnan suunnittelukokouksessaan.