Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

Tillsammans strävar vi på Arcos Hydraulik efter maximal kundnöjdhet genom ansvar, tydlighet och samarbete. Vår verksamhetspolicy innefattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö och beskrivs enligt nedan:

Kvalitet

Tillsammans får vi nöjda kunder genom att med god service leverera en prisvärd produkt av hög kvalitet.

Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål som regelbundet följs upp och revideras

Våra kompetenta medarbetare är medvetna om våra kunders höga krav och bidrar aktivt till att uppnå kundens krav och företagets kvalitetsmål.

Vi säkerställer våra kunders krav på kvalitet och service genom ett starkt engagemang från företagets ledning så väl som övriga medarbetare.

Tillsammans arbetar vi för att ständigt förbättra vår verksamhet, genom delaktighet, noggrann analys och faktabaserade beslut

Arbetsmiljö

Tillsammans arbetar vi systematiskt med våra arbetsmiljöfrågor.

Vi bedömer risker och möjligheter regelbundet inom vår verksamhet

Vi har goda kunskaper om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.

Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär avsedd skyddsutrustning när så krävs.

Vi anpassar våra arbetsplatser utifrån ergonomi och är måna om social trygghet, hög frisknärvaro och att samtliga medarbetare ska ha inflytande över sin arbetssituation.​​​​​​​

Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.

Miljö

Vi medverkar till våra kunders miljöarbete genom att tillhandahålla kvalitativa produkter och tjänster som tål industridrift och ger färre driftsavbrott

Vi eftersträvar att i vår produktion ha så låg kassation som möjligt för att minimera vår egen miljöpåverkan

Vi arbetar aktivt och systematiskt för en säker hantering av kemikalier, för att minimera risk för negativ påverkan av hälsa hos medarbetare och yttre miljö, och håller oss uppdaterade om förändringar i lagkrav och teknikutveckling.

Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår verksamhet.

För våra godstransporter anlitar vi största möjliga mån speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods.

Att vi källsorterar avfall är en självklarhet

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

 

REACH Statement of Compliance

RoHS Statement

Persistent Organic Pollutants Declaration

TSCA Statement

Uppförandekod

Uppförandekoden för Arcos visar medarbetare, kunder och andra intressenter hur Arcos vill bidra till hållbar utveckling. Arcos ställer krav på sina samarbetspartners att uppfylla uppförandekoden som leverantörer.

 

Uppförandekod Arcos
Uppförandekod för leverantörer

Certifieringar

ISO 9001

Arcos Hydraulik AB 9001

ISO 14001

Arcos Hydraulik AB 14001

ISO 45001

Arcos Hydraulik AB 45001

Ecovadis