Uppförandekod för Leverantörer till Arcos Hydraulik

 

Introduktion

Denna uppförandekod sammanfattar de gemensamma regler och värderingar som alla Leverantörer till Arcos Hydraulik ska arbeta efter, för att skapa förtroende och goda relationer till kollegor, kunder, affärspartner och vår omvärld. Arcos Hydraulik strävar efter högsta nivå när det gäller etiskt uppförande och dessa regler ska vara vägledande i alla lägen som berör vårt samarbete. Vi förväntar oss att Leverantören uppträder och representerar sitt bolag på bästa möjliga sätt vad gäller professionalism, affärsmässighet och förtroende för omgivningen och följer de höga etiska kraven i sin yrkesutövning.

Det är också viktigt att Leverantörens medarbetare trivs och har ett gott arbetsklimat. Allt samröre mellan medarbetare ska ske med respekt, ansvar och hänsyn gentemot varandra.

Detta dokument skall läsas och säkerställas att det efterlevs av varje kritisk leverantör. Dokumentet signeras av VD eller annan ansvarig person på bolaget. En ny kontroll och signering skall göras var femte år.

Våra grundläggande värderingar

Ansvar

För Leverantören innebär ansvar att vi tillsammans alltid agerar på ett respektfullt, tryggt och säkert sätt gentemot varandra. Leverantören kompromissar aldrig med kvalitén, tar ansvar för leveranssäkerheten och att våra gemensamma beslut är långsiktigt hållbara.

Tydlighet

Genom en öppen och uppriktig dialog bygger vi förtroende och minskar osäkerheten.

Samarbete

Vi stödjer och hjälper varandra och andra, genom ett nyfiket och utforskande förhållningssätt. Då vi alla är engagerade och delaktiga bidrar det till samarbete som inspirerar till framgång.

Tillit

Med vårt jordnära och ärliga sätt, arbetar vi nära där vi tillsammans utvecklar anpassade och kostnadseffektiva lösningar. Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningarna, genom att proaktivt utveckla oss själva och våra produkter.

Lagar, förordningar och regler

Alla Leverantörer och dess medarbetare måste följa gällande lagar, normer och förordningar i de branschområden och länder där de är verksamma. Det gäller såväl dennes produktion, hur de behandlar medarbetare samt hur ni sköter bokföring, redovisning och skatter.

Mänskliga rättigheter

Leverantören skall stödja och respekterar Förenta nationernas deklaration om Mänskliga Rättigheter och acceptera sitt ansvar att upprätthålla medarbetarnas och samhällets rättigheter i sin verksamhet.

Leverantören förväntas inte att handla med något land, företag eller enskild person som FN eller EU har utfärdat sanktioner mot, samt att regelbundet bevaka all publicerad information från dessa källor för att vara säkra på de agerar i överensstämmelse med dem.

Barnarbete

Leverantören får inte acceptera vare sig tvångs- eller barnarbete, och skall stödja FN:s konvention om barnens rättigheter (Barnkonventionen). Leverantören skall försäkra sig om att de produkter som de säljer inte kommer från företag som använder barnarbetare.

Fackföreningar

Leverantören skall respektera medarbetarnas rätt att bilda och gå med i de fackföreningar de själva önskar samt att förhandla kollektivt.

Etik och moral

Leverantören skall agera med hög integritet och moral i alla våra affärsrelationer. Alla aktiviteter skall genomsyras av en sund affärskultur och i rättvis konkurrens.

Leverantören skall följa tillämpbara konkurrenslagar, vilka skall förhindra att avtal och överenskommelser om att undgå konkurrens sluts.

Leverantören skall aldrig förknippas med korruption, utpressning, förskingring eller mutor och vi tolererar inte felaktiga eller korrupta betalningar, direkt eller indirekt, till Leverantörer, kunder, myndighetsrepresentanter eller tredje parter.

Leverantören skall också beaktande konfidentialitet och säkerställa att inga obehöriga personer eller företag varken får ta del av konfidentiella uppgifter.

Leverantören skall uppträda på ett etiskt försvarbart sätt.

Ingen anställd skall erbjuda, ta emot eller uppmuntra till gåvor eller andra förmåner som skulle kunna ha påverkan, eller kunna uppfattas ha påverkan, på vår objektivitet i relation till affärsbeslut.

Våra anställda får bara erbjuda eller ta emot gåvor, måltider etc. som är tydligt accepterade inom gällande lagar och regler och lokal affärsverksamhet.

Arbetsmiljö

Leverantören skall sträva efter att skapa en stödjande arbetsmiljö där ansvar, tydlighet, samarbete, och tillit är viktiga kärnvärden.

Leverantören skall följa regler och lagar vad gäller hälsa och säkerhet och alla medarbetare förväntas ta sitt ansvar för att se till att arbetsplatserna är säkra för dem själva och deras kolleger.

Leverantören skall förhindra och motverka olyckor genom att ha tydliga, strukturerade och dokumenterade rutiner kring en säker arbetsmiljö.

Leverantören skall följa upp alla incidenter, tillbud och olyckor.

Leverantören skall respektera att alla medarbetare har behov av en sund balans mellan arbete och fritid.

Jämställdhet, mångfald och diskriminering

Leverantören skall värdera mångfald och likabehandling av människor likväl både för dennes anställda som för dennes affärspartners. Leverantören skal inte acceptera diskriminering eller trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ingen ska heller trakasseras på grund av politisk åsikt.

Löner och ersättningar

Leverantören skall säkerställa att löner och förmåner minst når upp till lagstiftade nivåer och/eller lägsta branschstandard i de länder där de är verksamma.

Miljöpåverkan

Leverantören skall föra en öppen och saklig information om dennes miljöarbete till medarbetare och andra intressenter. Leverantören skall bedriva ett aktivt arbete för att kontinuerligt minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan.

Leverantörer ska därför känna till och följa krav enligt nationell lagstiftning, förordningar och branschstandard. Det innefattar att ha kunskap om och kontroll över sin miljöpåverkan, samt att fortlöpande arbeta med förbättrande miljöåtgärder i sin verksamhet. Leverantören skall sträva efter att ständigt använda den miljömässigt främsta teknik som är ekonomiskt försvarbar vid varje investering.

Efterlevnad

Denna uppförandekod gäller för alla Leverantörer till Arcos Hydraulik. Alla förväntas ha tillgång till och handla i enlighet med koden. Alla leverantörer har ett ansvar att läsa och följa denna uppförandekod.

Rapportera överträdelser

Leverantören skall slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekoden eller lagstiftning.

Vi tolererar inte någon form av repressalier på grund av att medarbetare eller andra som vistas på leverantörens arbetsplatser påtalar misstanke om eller faktiska handlingar som strider mot denna uppförandekod.

Om en Leverantör inte agerar i enlighet med uppförandekoden leder det till korrigerande åtgärder. Om en affärspartner upprepat eller allvarligt bryter mot uppförandekoden kommer affärssamarbetet att avvecklas.

Fastställande och uppdatering

Denna uppförandekod ska årligen fastställas av ledningen i samband med affärsplansmöte.