Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller Arcos Hydrauliks personuppgiftsbehandling i våra externa kontakter. Det gäller dig som besöker vår hemsida, företräder kunder eller leverantörer till oss, söker jobb eller annars är i kontakt med oss på något sätt. I denna policy vill vi informera dig om hur vi behandlar personuppgifter om dig och vilka rättigheter du har.

Vi vill att du ska vara säker på att Arcos Hydraulik alltid eftersträvar att behandla dina personuppgifter korrekt skydda de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi annars får in om dig.

 

Personuppgiftsansvar och kontakt

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Arcos Hydraulik AB, Teknikergatan 5, 781 70 Borlänge.

För frågor om integritetspolicyn eller vår behandling av personuppgifter kan du nå oss på telefon: 0243-820 75 eller via e-post e-mail@arcos.se.
Andra kontakter kan hittas under ”Kontakter” på vår hemsida.

Kontaktuppgifter till IMY:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till Arcos Hydraulik skall du känna dig trygg. Vi eftersträvar att behandling av personuppgifter alltid sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen vilket inkluderar General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Vår behandling av personuppgifter

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi har delat upp information för varje ändamål för att du lätt ska kunna hitta behandlingar som berör dig.

 

Ändamålet med behandlingen Kategorier av personuppgifter, samt varifrån de kommer  Rättslig grund för behandlingen enligt GDPR Mottagare Se avsnitt (Tekniskt skydd och mottagare) för generella mottagare När vi raderar dina uppgifter

Kunder

Behandling av personuppgifter för enskild näringsidkare eller kontaktperson för kunder som är juridiska personer;

• För att registrera dig eller din arbetsgivare som kund och för att administrera kundrelationen enligt våra avtal inklusive fakturering,

• För att kommunicera med dig via olika kanaler, inklusive att tillhandahålla kundservice.

Namn, e-post, telefonnummer, yrkestitel.

Om enskild näringsidkare behandlas även personnummer.

Om enskild näringsidkare  baseras behandlingen på vårt avtal med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

Om du är kontaktperson för vår kund baseras behandlingen på vårt berättigade intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR) av att fullgöra och tillvarata rättigheter och skyldigheter i kundförhållandet med din arbetsgivare.

 

Information kan delas inom koncernen till Arcos Hydraulic Oy.

 

Dina personuppgifter sparas så länge affärsförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

 

Leverantör

Behandling av personuppgifter för enskild näringsidkare eller kontaktperson för leverantörer som är juridiska personer;

• För att registrera dig eller din arbetsgivare som leverantör och för att administrera affärsrelationen enligt våra avtal inklusive fakturering,

• För att kommunicera med dig via olika kanaler.

 

Namn, e-post, telefonnummer, yrkestitel.

Om enskild näringsidkare behandlas även personnummer.

Om enskild näringsidkare  baseras behandlingen på vårt avtal med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

Om du är kontaktperson för vår leverantör baseras behandlingen på vårt berättigade intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR) av att fullgöra och tillvarata rättigheter och skyldigheter i affärsförhållandet med din arbetsgivare.

 

Information kan delas inom koncernen till Arcos Hydraulic Oy.

 

Dina personuppgifter sparas så länge affärsförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

 

Besökare av hemsida

I samband med besök sätter vi cookies.

• Funktionella cookies: Får hemsidan att fungera, 

• Marknadsföring: För att kunna ge dig anpassad marknadsföring baserat på att du besökt vår hemsida.

• Analys: För att kunna analysera när vår hemsida besöks och vilka sidor som besöks, under hur lång tid och besökarens beteende vid besöket.

 

IP-adress, geografiskt område, enhetsinformation, samt vilka sidor som besöks.

 

Vi stöder oss på intresseavvägning i att förse dig med en fungerande webbplats (Artikel 6(1)(fa) GDPR) för användandet av strikt nödvändiga cookies.

Behandlingen av dina personuppgifter som sker med hjälp av analytiska eller marknadsförings-cookies sker i förekommande fall med stöd av samtycke (Artikel 6(1)(a) GDPR).  

Du kan när som helst ändra inställningarna för eller dra tillbaka sitt samtycke.

 

Du kan läsa om vår användning av cookies och vilka cookies vi använder från tredje part i vår Cookiepolicy som du hittar här. Du kan läsa om vår cookieanvändning i vår Cookiepolicy som du hittar här.

Arbetssökande

För att bearbeta jobbansökningar om du söker en annonserad tjänst hos oss eller om du lämnar en spontanansökan.

 

Behandlingen omfattar de underlag du skickar till oss, uppgifter från referenspersoner, rekryteringsföretag, uppgifter från andra personer som tipsat oss om dig eller företag som hjälper oss med olika former av personlighets- och kompetenstester, anteckningar från intervjuer samt eventuella arbetsprover och tester.

Ansökan specifik tjänst: Vi stöder oss på den rättsliga grunden berättigat intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR).

Spontanansökan:Vi stödjer oss på  samtycke (Artikel 6(1)(a) GDPR).  

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Dina personuppgifter sparas så länge rekryteringen till en specifik tjänst pågår och ytterligare två år med hänvisning till diskrimineringslagen, för att vi ska ha möjlighet att visa på vilka grunder anställningsbeslutet togs.

Spontanansökningar sparas i tre år från att du lämnade samtycke.

Sociala medier

Ändamålet är att sprida information om vår verksamhet och våra produkter till befintliga kunder och till potentiella nya kunder.

 

Vi behandlar de personuppgifter vi publicerar i våra sociala mediekanaler (LinkedIn). Därutöver sker behandling av de personuppgifter som lämnas vid interaktion med oss. Vi stöder oss på den rättsliga grunden berättigat intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR). Personuppgifterna delas med leverantören av den aktuella sociala medie-plattformen. Dina personuppgifter som du lämnar i form av interaktioner eller kommentarer där det framgår att du som individ är avsändare kommer att bevaras tills vidare eller tills det att du själv tar bort interaktionen eller kommentaren. Oönskade kommentarer kommer vi i förekommande fall att ta bort löpande.

Övrig behandling

För behandlingar;

• I ett ärende med juridisk anknytning 

• För att svara på dina frågor och hjälpa dig på andra sätt beroende på din anledning till att du tagit kontakt med oss,

• För säkerställande av din identitet,

• För att kommunicera med dig via olika kanaler så som mässor och event, inklusive att tillhandahålla kundservice; eller skickat in en förfrågan eller kundsynpunkt, för att skicka tjänstrelaterade meddelanden, bekräftelser och uppdateringar

 

Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, bilder och eventuella ytterligare uppgifter du ger oss.

Vi stöder oss på den rättsliga grunden berättigat intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR).

Dina personuppgifter sparas så länge affärsförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Hur vi använder cookies

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter om du besöker vår webbplats. Om och i så fall vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror dels på vilka inställningar du har i din egen webbläsare dels på vilka inställningar du gjort när du landade på vår webbplats. Vår webbplats använder sig av cookies som är små textfiler som samlar olika typer av information om hur du som besökare använder vår webbplats. Du kan läsa om vår användning av cookies och vilka cookies vi använder i vår Policy för hantering av cookies, som du hittar här.

Tekniskt skydd och mottagare

Arcos Hydraulik tillämpar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot bl.a. förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

Endast personer inom bolaget som i sin anställning har behov av att behandla personuppgifterna i enlighet med ovan angivna ändamål kommer att ha tillgång till dem.

Bolaget kan lämna ut personuppgifter till personuppgiftsbiträden, andra bolag inom koncernen eller tredje part som beskrivs nedan i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Lagringstid

Vi behandlar dina personuppgifter så länge leverantörs- eller kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis. Om dina personuppgifter finns som referens i fakturaunderlag kommer de att bevaras i sju år enligt bokföringslagen.

Vi håller dina uppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig och enligt lagstadgade lagringsperioder för respektive ändamål. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Behandling av personuppgifter utanför EU/EES 

Vi och våra personuppgiftsbiträden lagrar personuppgifter på servrar som ligger inom EU/EES. Även om personuppgifterna lagras inom EU/EES kan personuppgifterna, i vissa fall överföras till tredje land när t.ex. en IT-leverantör som vi ingått avtal med behöver behandla uppgifterna utanför EU/EES för att kunna tillhandahålla sin tjänst (t.ex. genom ett koncernbolag i USA).

Om du är kund med verksamhet i land utanför EU/EES så kommer dina personuppgifter också att behandlas i det landet inom ramen för det affärsförhållandet.

Överförs personuppgifter till tredje land så vidtar vi alltid lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan bland annat vara:

  • att vi säkerställer att EU-kommissionen har beslutat att landet som personuppgifterna överförs till uppnår en “adekvat” skyddsnivå som motsvarar den skyddsnivå som dataskyddsförordningen säkerställer. 
  • att vi ingår EU-kommissionens standardklausuler med mottagaren av personuppgifterna i tredje land. När personuppgifter överförs till tredje land med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler bedömer vi om det finns lagstiftning i mottagarlandet som påverkar skyddet för dina personuppgifter. Om det krävs vidtar vi särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES. 

Med anledning av amerikansk säkerhetslagstiftning finns dock en viss risk att amerikanska myndigheter, i syfte att bekämpa brottslighet eller försvara nationell säkerhet, kan bereda sig tillgång till personuppgifter som överförs till USA trots att vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. 

Du kan kontakta oss och begära att få en kopia på skyddsåtgärderna. Du hittar våra kontaktuppgifter i inledningen till denna policy.

Dina rättigheter

Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna finns i dataskyddsförordningen och framgår nedan. När du vill utnyttja dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns i inledningen till denna policy.

När du utnyttjar dina rättigheter är vår utgångspunkt att följa din begäran och återkoppla till dig senast inom en månad från det att du kontaktat oss. Hanteringen kan dröja upp till tre månader om ärendets volym eller komplexitet kräver det. I så fall kommer vi meddela dig om det. 

Nedan beskrivs de olika rättigheter du kan ha när vi behandlar personuppgifter om dig.

Mer information om dina rättigheter hittar du på IMY:s hemsida: https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/. 

 

Information

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Mer information om rätten till information hittar du på IMY:s hemsida.

 

Tillgång till dina personuppgifter, registerutdrag

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

 

Begära att få sina uppgifter raderade

Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade. Vid en sådan begäran raderar vi uppgifter som inte längre är nödvändiga att behandla för syftet uppgifterna samlades in för. Vi raderar även dina uppgifter om du återkallar ditt samtycke för en behandling. I vissa fall har vi ingen möjlighet att radera dina personuppgifter. Det beror i så fall på att uppgifterna antingen fortfarande är nödvändiga att behandla för det syfte för vilket de blev insamlade, att vårt intresse att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade, eller för att vi har krav i lag att behålla dem.

 

Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter begränsas.

Möjligheten till begränsning gäller om: 

a) du bestrider personuppgifternas korrekthet; 

b) behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning; 

c) vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller 

d) du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl. 

 

Begära rätten till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Begära rättelse av felaktiga uppgifter

Du har rätt att begära att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Beroende av ändamålet med behandlingen, har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

 

Rätt att invända mot behandling

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på artikel 6.1(f) i dataskyddsförordningen, berättigat intresse. Rätten till invändning gäller bland annat behandling som innebär profilering. 

 

Rätt att invända mot beslut som enbart grundas på automatiserad behandling

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inklusive profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

 

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy i den utsträckning vi anser dem nödvändiga utifrån att vi ändrar våra personuppgiftsbehandlingar samt för att uppfylla nya legala eller tekniska krav eller för att åtgärda problem eller störningar.