Arcos Hydraulikin alihankkijoiden käyttäytymisohjeet

 

Johdanto

Nämä käyttäytymisohjeet sisältävät yhteenvedon niistä säännöistä ja arvoista, joiden mukaisesti kaikkien Arcos Hydraulikilla työskentelevien on toimittava. Niiden tarkoituksena on luoda luottamusta ja hyviä suhteita kollegoihin, asiakkaisiin, liiketoimintakumppaneihin ja meitä ympäröivään maailmaan. Arcos Hydraulik tavoittelee korkeinta mahdollista tasoa eettisessä käyttäytymisessään, ja nämä ohjeet ovat ohjenuora kaikissa yhteistyöhömme liittyvissä tilanteissa. Odotamme tavarantoimittajien esiintyvän ja edustavan yritystään parhaalla mahdollisella tavalla mitä tulee ammattimaisuuteen, liiketoiminnallisuuteen ja luottamukseen ympäristöä kohti, ja että hän noudattaa korkeita eettisiä vaatimuksia ammattiaan harjoittaessaan.

On myös tärkeää, että tavarantoimittajan työntekijät viihtyvät ja että heillä on hyvä työilmapiiri. Kaiken työntekijöiden välisen kanssakäymisen on tapahduttava kunnioittavasti, vastuuntuntoisesti ja toiset huomioon ottaen.

Tämä asiakirja on luettava ja on varmistettava, että jokainen tärkeä tavarantoimittaja noudattaa sitä. Asiakirjan allekirjoittaa toimitusjohtaja tai joku muu yrityksen vastuuhenkilöistä. Uusi tarkistus ja allekirjoitus tehdään viiden vuoden välein.

Perusarvomme

Vastuu

Tavarantoimittajan vastuu tarkoittaa sitä, että me yhdessä toimimme aina kunnioittavalla ja turvallisella itseämme, toisiamme ja asiakkaitamme kohtaan. Tavarantoimittaja ei koskaan tingi laadusta ja kantaa vastuun toimitusvarmuudesta ja siitä, että yhteiset päätöksemme ovat kestäviä myös pitkällä aikavälillä.

Selkeys

Rakennamme luottamusta ja hälvennämme epävarmuutta avoimen ja rehdin vuoropuhelun avulla.

Yhteistyö

Uteliaan ja tutkivan asenteemme ansiosta tuemme ja autamme toisiamme ja muita. Olemme kaikki sitoutuneita ja osallistuvia, mikä edistää menestykseen inspiroivaa yhteistyötä.

Luottamus

Työskentelemme maanläheisellä ja rehellisellä tavalla ja olemme aina lähellä kehittääksemme sopeutettuja ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Pyrimme aina ylittämään odotukset kehittämällä itseämme ja tuotteitamme ennakoivasti.

Lait, säädökset ja säännöt

Kaikkien tavarantoimittajien ja heidän työntekijöidensä on noudatettava toimintamaidensa toimialoja koskevia lakeja, normeja ja säädöksiä. Tämä koskee sekä heidän tuotantoaan että heidän tapaansa kohdella työntekijöitään ja miten he hoitavat kirjanpitonsa, tilinpäätöksensä ja veronsa.

Ihmisoikeudet

Tavarantoimittajan on tuettava ja kunnioitettava YK:n ihmisoikeusjulistusta ja hyväksyä vastuunsa ylläpitää toiminnassaan työntekijöiden ja yhteiskunnan oikeuksia.

Tavarantoimittaja ei käy kauppaa minkään sellaisen maan, yrityksen tai yksittäisen henkilön kanssa, jolle YK tai EU on määrännyt pakotteita sekä seurata säännöllisesti kaikkea näiden lähteiden julkaisemaa tietoa ollakseen varma siitä, että he toimivat niiden mukaisesti.

Lapsityövoima

Tavarantoimittaja ei saa hyväksyä pakko- tai lapsityötä ja hänen on tuettava YK:n lapsen oikeuksien sopimusta (Lapsisopimus). Tavarantoimittajan on varmistettava, että hänen myymänsä tuotteet eivät tule lapsityövoimaa käyttäviltä yrityksiltä.

Ammattiyhdistykset

Tavarantoimittajan on kunnioitettava työntekijöiden oikeutta perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittymään itse toivomiinsa yhdistyksiin sekä neuvottelemaan kollektiivisesti.

Etiikka ja moraali

Tavarantoimittajan on ylläpidettävä kaikissa liiketoimintasuhteissamme aina korkeaa rehellisyyttä ja moraalia. Terveen liiketoimintakulttuurin ja oikeudenmukaisen kilpailun tulee olla kaikkien toimien olennainen osa.

Tavarantoimittajan on noudatettava sovellettavissa olevia kilpailulakeja, joiden tarkoituksena on estää kilpailua välttelevät sopimukset.

Tavarantoimittajaa ei pidä koskaan voida yhdistää korruptioon, kiristykseen, petoksiin tai lahjuksiin, emmekä suvaitse asiakkaille, viranomaisten edustajille tai kolmansille osapuolille suoraan tai epäsuoraan maksettuja maksuja, jotka ovat virheellisiä tai liittyvät korruptioon.

Tavarantoimittajan on myös ylläpidettävä luottamuksellisuutta ja varmistettava, että kukaan asiaankuulumaton henkilö tai mikään yritys ei saa haltuunsa luottamuksellisia tietoja.

Tavarantoimittajan on toimittava eettisesti puolustettavalla tavalla.

Kukaan työntekijä ei saa tarjota, ottaa vastaan tai kannustaa sellaisiin lahjoihin tai muihin etuihin, jotka voisivat vaikuttaa, tai joiden voisi ymmärtää vaikuttavan, liiketoiminnallisten päätöstemme objektiivisuuteen.

Työntekijämme saavat antaa tai ottaa vastaan vain sellaisia lahjoja, aterioita jne, jotka ovat voimassa olevien lakien ja säädösten sekä paikallisen liiketoiminnan mukaisesti selkeästi hyväksyttyjä.

Työympäristö

Tavarantoimittajan on pyrittävä luomaan työntekijöitä tukeva työympäristö, jonka ydinarvoja ovat vastuullisuus, selkeys, yhteistyö ja luottamus.

Tavarantoimittajan on noudatettava terveys- ja turvallisuuslakeja, ja kaikkien työntekijöiden odotetaan kantavan vastuunsa siitä, että työpaikat ovat turvallisia heille ja heidän työtovereilleen.

Tavarantoimittajan on estettävä ja torjuttava onnettomuuksia ylläpitämällä turvallista työympäristöä selkeiden, jäsennettyjen ja dokumentoitujen rutiinien avulla.

Tavarantoimittajan on seurattava kaikkien haittatapahtumien, läheltä-piti-tilanteiden ja onnettomuuksien jatkokäsittelyä.

Tavarantoimittajan on kunnioitettava sitä, että kaikilla työntekijöillä on tarve terveestä työn ja vapaa-ajan välisestä tasapainosta.

Tasa-arvo, moninaisuus ja syrjintä

Tavarantoimittajan on arvostettava moninaisuutta ja muiden ihmisten, työntekijöidemme ja liiketoimintakumppaniemme tasavertaista kohtelua. Tavarantoimittaja ei saa hyväksyä syrjintää eikä häirintää sukupuolen, sukupuolisen identiteetin tai sukupuolen ilmaisun, etnisen taustan, uskonnon tai muun uskonnollisuuden, toimintaesteen, seksuaalisen suuntautumisen tai iän perusteella. Ketään ei saa häiritä hänen poliittisten mielipiteidensä vuoksi.

Palkat ja korvaukset

Tavarantoimittajan on varmistettava, että palkat ja korvaukset ovat vähintään toimintamaidemme lakisääteisellä ja/tai näiden maiden toimialan standardien mukaisella tasolla tai sitä korkeampia.

Ympäristövaikutukset

Tavarantoimittajan on jaettava tietoa ympäristötyöstään työntekijöilleen ja muille sidosryhmille avoimesti ja asiallisesti. Tavarantoimittajan on työskenneltävä aktiivisesti ja jatkuvasti vähentääkseen yrityksensä suoraa ja epäsuoraa ympäristövaikutusta.

Tavarantoimittajien on siksi tunnettava kansallisen lainsäädännön, säädösten ja toimialan standardien vaatimukset ja noudatettava niitä. Tämä sisältää sen, että he tuntevat ja hallinnoivat ympäristövaikutustaan ja suorittavat toiminnassaan jatkuvasti ympäristöä parantavia toimenpiteitä. Tavarantoimittajan on pyrittävä jokaisen investoinnin yhteydessä valitsemaan ympäristön kannalta parhaan tekniikan, joka on taloudellisesti puolustettavissa.

Vaatimustenmukaisuus

Nämä käyttäytymisohjeet koskevat koskee kaikkia Arcos Hydraulikin tavarantoimittajia. Odotamme, että kaikilla on pääsy ohjeisiin ja että he noudattavat niitä. Kaikilla tavarantoimittajilla on myös yksilöllinen vastuu lukea nämä käyttäytymisohjeet ja noudattaa niitä.

Rikkomusten raportointi

Tavarantoimittajan on tehtävä hälytys, jos hän epäilee jonkin toiminnan rikkovan käyttäytymisohjeita tai lainsäädäntöä.

Emme hyväksy mitään kostotoimia siitä syystä, että työntekijä tai joku muu tavarantoimittajan työpaikalla oleva henkilö raportoi epäilemästään väärinkäytöksestä tai todellista teoista, jotka ovat näiden käyttäytymisohjeiden vastaisia.

Jos tavarantoimittaja ei toimi käyttäytymisohjeiden mukaisesti, häneen kohdistetaan korjaavia toimenpiteitä. Jos liiketoimintakumppani rikkoo käyttäytymisohjeita toistuvasti tai vakavalla tavalla, yhteistyö hänen kanssaan lopetetaan.

Vahvistaminen ja päivitykset

Yrityksen johto määrittelee nämä käyttäytymisohjeet vuosittain liiketoiminnan suunnittelukokouksessaan.