Policys


Kvalitetspolicy

Arcos kvalitetspolicy är att vara ledande inom vår bransch för tillverkning, och marknadsföring av produkter för en kvalificerad och kvalitetsmedveten kundkrets, som ställer höga krav på prestanda, funktion, tillförlitlighet och kvalitet.

En grundförutsättning för vårt företags lönsamhet och därmed fortbestånd är, att våra produkters kvalitet och pris ligger på en konkurrenskraftig nivå.
Produkternas pris och kvalitet är ett resultat av hur verksamheten inom olika funktioner bedrivs.
Varje funktion var för sig inom sitt speciella verksamhetsområde strävar efter att uppnå krav på effektivitet och att innehålla förutbestämda kvalitets- och prisnivåer.

Vi anser att KVALITET och FLEXIBILITET är två av de viktigaste elementen i vår marknadsföring.

För att under hela produktionsframtagningen uppnå målet ”RÄTT KVALITET I ALLA LED TILL RÄTT KOSTNAD” dvs. att produkten skall levereras enl. nollfelsprincipen, har tyngdpunkten på kvalitet lagts på förebyggande och styrande kvalitetsverksamhet.
All verksamhet sker efter tillämpliga författningskrav. 
Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Arcos medverkar i våra kunders miljöarbete genom att tillhandahålla produkter som klarar industridrift och krävande miljöer och därmed en produktionsmiljö med god miljöprestanda genom färre driftavbrott.

Vid konstruktion av produkter och val av produktionsteknik beaktar vi miljöaspekter utifrån de krav som ställs på aktuell produkt.
Vi strävar efter en produktion med produkter som uppfyller produktspecifikation och låg kassation. Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion. 
Vi följer gällande lagar för att förebygga utsläpp.
Vi källsorterar avfall.
För våra godstransporter anlitar vi speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods.
Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Arbetsmiljöpolicy

Arcos målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv. 
En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation.
Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.
Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär avsedd skyddsutrustning när så krävs. 
Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.
Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.
Vi följer gällande lagar för att förebygga risker.